Samenwerken tussen bestuur en inwoners

Trekker: Maarten van der Heide, Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie
Gespreksleider: Patrick van der Broeck, Waterschap Limburg
Sprekers: Louis Swinkels (wethouder Someren), Kim Schmitz (wethouder Sittard-Geleen), Harry van Rooijen (wethouder Meierijstad) en Paul de Beer (wethouder Breda)

Kernboodschap: Klimaat adaptief handelen, oftewel omgaan met extreem weer, vraagt om maatwerk en niet om een of andere blauwdruk voor heel Zuid-Nederland.

Inhoud

Hoe de vier wethouders in verschillende casussen de samenleving betrekken. Uiteraard betreft het casussen op het gebied van klimaatadaptatie.

Werkwijze sessie

Interactie met de zaal aan de hand van de interactieve tool buzzmaster en onder begeleiding van gespreksleider Patrick van der Broeck.

Inzichten, handelingsperspectieven en lessen voor samenwerken en verbinding

 • Klimaat adaptief handelen, oftewel omgaan met extreem weer, vraagt om maatwerk en niet om een of andere blauwdruk voor heel Zuid-Nederland;
 • Werk vanuit de kracht van de netwerksamenleving en werk samen met partners, ook met partners die ogenschijnlijk geen link hebben met de opgaven van klimaatadaptatie. Alle (verrassende) perspectieven zijn welkom.
 • Bekijk waar de energie en aandacht zit en haak daaraan aan; andersom betrek alle beleidsdisciplines als er een opgave vanuit klimaatadaptatie ligt.
 • Synchroniseer de investeringsprogramma’s op een integrale manier en een holistische visie zodat ze elkaar versterken. Bekijk ook de mogelijkheden van cofinanciering.
 • Bekijk de opgave vanuit de kansenrijkdom en niet vanuit een beeld van complexe en onmogelijke opgave. Het veranderende klimaat en hoe we daarmee om moeten gaan biedt kansen om op diverse plaatsen de openbare ruimte te verfraaien en het welbevinden te vergroten;
 • Durf te innoveren en te experimenteren. Leer van elkaar, ook als het een keer niet lukt (ga met passie op je plaat).
 • Ont-wikkel, met andere woorden hou het simpel en maak het niet te ingewikkeld.
 • Werken met de samenleving vraagt om tijd en aandacht. Gras groeit niet harder door eraan te trekken;
 • Gebruik omgevingsgericht en wijkgericht werken om de dialoog te voeren met de samenleving. Omgevingsvisies (hoe willen we onze omgeving het liefst zien) verbinden mensen en stimuleren meewerken aan de realisering daarvan (vergelijk dit met bijvoorbeeld een risicodialoog);
 • De dialoog is ons krachtigste instrument. Dat vraagt om luisteren en ook leiderschap.- Zoek mensen op waar weerstand wordt ervaren en bouw vertrouwen op: ‘samen gaan doen’.
 • Gebruik het vakmanschap, kennis en techniek als onderbouwing van de opgave en onderlegger voor de dialoog. Communiceer helder en in begrijpelijke termen;
 • Heb het lef om zaken onorthodox aan te pakken. Bekijk de opgave vanuit een toekomstperspectief en soms fundamenteel anders dan we gewend zijn te doen;
 • Zie de kracht van de jeugd niet over het hoofd.
 • Werk met ambassadeurs.- Gebruik methoden zoals design thinking om de co-creatie op een creatieve manier vorm te geven. Durf te dromen (en af en toe ook te knutselen).
 • Werk met een verhaallijn om mensen te enthousiasmeren en te verbinden. Maak dat verhaal verbeeldend en illustratief.

Presentatie Louis Swinkels, gemeente Someren
Presentatie Kim Schmitz, gemeente Sittard + Geleen
Presentatie Harry van Rooijen, gemeente Meierijstad
Presentatie Paul de Beer, gemeente Breda

Een verhaallijn over aanpak Klimaatadaptatie in Zuid-Nederland

Gebiedsontwikkeling Geleenbeekdal