Samen klimaatadaptief, een serious game

Trekker: Henk van Wezel, Programmabureau KRW-DHZ Maas
Gespreksleider: Susan Arts en Arianne Kloosterman (Twijnstra & Gudde)

Kernboodschap: Gemeenten gaan samen met alle betrokkenen aan de slag met klimaatrisicodialogen. Door deze dialogen gezamenlijk te voeren en afspraken te maken over een aanpak dragen alle partijen bij aan een klimaatbestendige regio.

 

Inhoud

In deze sessie hebben de deelnemers het proces vanuit het Deltaprogramma Ruimtelijke adaptatie in spelvorm doorlopen, namelijk: stresstest, risicodialoog en het opstellen van een uitvoeringsprogramma. Net als in de praktijk is het belang ervaren om samen te werken om tot oplossingen voor klimaatadaptatie te komen.

Werkwijze sessie

De spelvorm bestond uit een Escaperoom. Deze escaperoom is ontwikkeld vanuit het gedachtegoed van Design Thinking en met de juiste inhoudelijke kennis over klimaatadaptatie. De game bevat veel elementen uit de werkelijkheid. Maar is toch telkens net even anders dan in echt, zoals een drietal fictieve gemeenten Meijendaal, Haalbeek en Beurningen. De deelnemers ontdekten voor deze gebieden de kwetsbaarheden voor klimaatverandering, zijn zich bewust geworden van de urgentie en hebben – binnen de tijd van het spel (45 minuten)) – de juiste maatregelen genomen.

Inzichten

Verkregen inzichten zijn voor alle deelnemers verschillend geweest. Het spel geeft aanknopingspunten op de ervaringen en situatie in de eigen praktijk te reflecteren en deze te bespreken c.q.na afloop te delen met de andere deelnemers.

Veel genoemd zijn inzicht in de processtappen van klimaatrisicodialogen, problematiek eerst goed doorgronden (niet overhaast doorpakken naar maatregelen) en betekenis van samenwerking met andere partijen in een werkregio en Maasbreed en wat dit aan meerwaarde kan opleveren.

Voor ervaring met de escaperoom en inzichten is ook het videoverslag van het congres te bekijken, met daarin een interview van één van de deelnemers aan de escaperoom.

Handelingsperspectieven

Het inzetten van de Escaperoom in de werkregio’s van regio Zuid. Bijvoorbeeld met wethouders in zo’n regionaal samenwerkingsverband of binnen één gemeente (combinatie bestuurlijk en ambtelijk vanuit meerdere afdelingen). Het spel biedt een compacte en enthousiasmerende optie als aftrap voor een gesprek over te voeren klimaatadaptatiedialogen in de praktijk.
De escaperoom is verplaatsbaar en is zelf in te zetten. Informatie hierover is te vinden in de flyer ‘Escaperoom Klimaatadaptatie’ op de website van het congres.

Lessen voor samenwerken en verbinding

Goed samenwerken en inzet van alle partijen is nodig om lokaal – met maatschappelijk en bestuurlijk draagvlak – te komen tot effectieve en doelmatige maatregelen voor een klimaatrobuuste leefomgeving,

Een – tijdige – samenwerking op het niveau van werkregio’s en Maasbreed leidt tot uitvoeringsprogramma’s en biedt perspectief op cofinanciering vanuit het Deltaprogramma (ruimtelijke adaptatie en waterbeschikbaarheid) voor de periode 2021/2022-2027.