Programma

De Brede conferentie biedt u inspirerende voorbeelden, een liefdesdokter, ontwerpsessies, de jeugd en ontmoetingen met ervaren en gedreven bestuurders. Alles gericht op de ontwikkeling van een klimaatbestendige regio. Een opgave die vraagt om creativiteit en het bundelen van krachten. U kunt uw bijdrage leveren op verschillende fronten. Waar u dat kunt doen vindt u in de visuele weergave van het programma. Klik om een groter weergave te krijgen.

Onder dit schema meer informatie over de diverse programma onderdelen en de deelsessies waaruit gekozen kan worden. Bij aanmelding kunt u aangeven aan welke van de sessies u wilt deelnemen.

(klik op het programma voor de pdf)

 

 

 

Programma informatie

10.00
Opening

Het nieuwe klimaat is nu! Gesprek over de opgave vanuit hoogwaterveiligheid, zoetwatervoorziening, waterkwaliteit en ruimtelijke adaptatie en de noodzaak deze opgaven met elkaar te verbinden, zowel strategisch en beleidsmatig als concreet in het veld. Met o.a. Deltacommissaris Peter Glas en de voorzitters en vice-voorzitters van de stuurgroepen Regionaal Bestuurlijk Overleg Maas en Delta Programma Maas.

11.00
Ochtend Deelsessies – keuzemogelijkheden
 1. Rijk en regio en de ruimtelijke transformatie
  Klimaatadaptatie, energietransitie, circulaire economie en duurzame voedselvoorziening vragen de komende jaren veel van regionale en lokale partijen. Vooral van de samenwerking in de regio en met het Rijk wordt veel verwacht. Onlangs heeft de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur hierover een advies uitgebracht. Tegen deze achtergrond worden korte pitches gehouden door o.a. Lambert Verheijen (dijkgraaf Aa en Maas), Hubert Mackus (gedeputeerde Limburg) en Deltacommissaris Peter Glas met aansluitende paneldiscussie.
 2. Samenwerken tussen bestuur & inwoners
  Het oppakken van opgaven met gebiedspartijen vergt een integrale benadering. Samenwerking tussen bestuur, ondernemers en inwoners is nodig. Wat levert dit op? Waar liggen de kansen om klimaatadaptatie toe te passen? Met welke opgaven kan je klimaatadaptatie zinvol koppelen? Hoe doe je dat dan in de praktijk en wat vraagt het van een bestuurder? Aan de hand van een presentatie van wethouder Louis Swinkels uit Someren en ervaringen van wethouders Leon Geilen (Sittard-Geleen), Harry van Rooijen (Meijerijstad) en Paul de Beer (Breda) passeren deze onderwerpen de revue. Dijkgraaf Patrick van der Broeck (Waterschap Limburg) is gespreksleider.
 3. Het volgende werkprogramma
  Regionale overheden ontwikkelen samen met maatschappelijke partners continu maatregelen voor waterkwaliteit, waterbeschikbaarheid, wateroverlast door hevige regenval, overstroming vanuit de Maas of hittestress. Het is mogelijk om voor deze maatregelen cofinanciering uit het Deltafonds te krijgen, mits regionale partijen goed samenwerken en maatregelen goed op elkaar afstemmen. In deze sessie gaan we samen aan de slag en verkennen we de contouren voor nieuwe en efficiënte uitvoeringsprogramma’s voor de periode 2022-2027. In een ’open space setting’ gaan de deelnemers op zoek naar coalities én inspireren elkaar tot – nieuwe – (gebieds)initiatieven.
12:30
Lunch
14:00
Middag Deelsessies – keuzemogelijkheden
 1. Op weg naar de toekomst: de missing link
  Grote ontwikkelingen zoals de energietransitie, mobiliteitsvraagstukken en wateropgaven ten gevolge van een snel veranderend klimaat beïnvloeden het langetermijnperspectief voor de ruimtelijke inrichting van ons land sterk. Wat komt er op ons af? En wat er nodig is voor een succesvolle aanpak? Wat kunnen we leren van succesvolle projecten en de meer integrale aanpak die zich nu ontwikkelt? Onderwerpen die aan bod komen zijn gedeeld eigenaarschap, bestuurlijk lef en combineren van disciplines. Met inspirerende verhalen over o.a stedelijke ontwikkeling, dijkversterking, natuurlijke klimaatbuffers en bufferboeren. Tijdens de sessie verzamelt u handvatten en inzichten over hoe u de transitie die nodig is werkbaar krijgt in de gebiedsprocessen bij u in de regio. Met: Arnold Wielinga (RH-DHV), Edwin Schellekens (Brainport Smart District), Hans Bausema (Brabant Water), Jasper Hugtenburg (ARK Natuurontwikkeling) en Petra van den Brand (Waterschap Aa en Maas).
 2. Integraal ontwerpen
  Ruimtelijk ontwerp wordt op verschillende schaalniveaus ingezet, van wijk- tot en met systeemniveau. Een ontwerpende aanpak verbindt opgaven en mensen in een gebied op een beeldende en energieke manier. Een gesprek over de waarde van deze aanpak op basis van drie praktijkvoorbeelden: Ruimtelijk Perspectief Maas, De Klimaatbestendige Stad en bedrijventerrein BIC Eindhoven.
 3. Bestuurlijk gesprek gebiedsgerichte aanpak
  Voor de huidige generatie bestuurders is verbinden van opgaven vanzelfsprekend. Duidelijk is dat een sectorale benadering niet meer volstaat. Een integrale gebiedsgerichte aanpak is nodig om verbindingen te leggen. In deze aanpak gaat het om het verbinden van diverse toekomstgerichte wateropgaven onderling en met andere ontwikkelingen in de stedelijke en landelijke omgeving, zoals biodiversiteit, gezondheid, krimp en stedelijke ontwikkeling.
  Aan welke onderwerpen denk je dan? Aan welke knoppen kun je draaien? Wie is daarbij aan zet? Hoe maak je gebruik van de verbindende kracht van water?
  De hamvraag van deze deelsessie is: hoe opereert een bestuurder succesvol in dit krachtenveld? Wethouder Mario Jacobs (Tilburg) en Marlie Berghs en John Tobben van het Waterschap Limburg gaan met u in gesprek.
 4. Samen klimaatadaptief: een serious game
  Samenwerken en schakelen op diverse niveaus en vanuit verschillende rollen. Welke kaart speel jij als bestuurder, manager, vakdeskundige of als belanghebbende om je te wapenen tegen klimaatverandering? Hoe ga je om met de krachten in de samenleving? Weet jij je partners te vinden om op tijd klaar te zijn? In een wereld waar alles belangrijk lijkt: voldoende water en beschermen tegen hoogwater, natuur, gezondheid én economie. Speel het spel en bereid je voor op de complexe werkelijkheid.
 5. Design Thinking: aansluiten bij drijfveren van mensen
  Design Thinking is een mensgerichte, onderzoekende en co-creatieve aanpak die uitnodigt tot actie. Deze aanpak leent zich vooral goed voor maatschappelijke vraagstukken waarbij veel partijen betrokken zijn en niemand afzonderlijk de oplossing heeft of kan afdwingen. Met behulp van deze aanpak heeft een coalitie van twaalf partijen in Zuid-Nederland nieuwe invalshoeken ontwikkeld om bewoners beter te betrekken bij de aanpassing aan extreem weer.
  Tijdens deze workshop krijgt u een inleiding op de methode Design Thinking en de ontwikkelde invalshoeken voor extreem weer. Ook krijgt u inzicht in welke resultaten al behaald zijn met Design Thinking in Zuid-Nederland. Vervolgens dagen we u uit om de aanpak toe te passen op een eigen casus.
15:45
Afsluiting
16:15 
Netwerkborrel

Aanmelden en uw keuze maken voor de deelsessies kunt hier doen of via de ‘Aanmeldknop’ bovenaan in de rechterkolom van deze website.