Op weg naar de toekomst: de missing link

Trekker: Tom Heijligers, Deltaprogramma Maas
Gespreksleider: Sas Terpstra, Provincie Brabant
Sprekers: Arnold Wielinga – RHDHV, Hans Bousema – Brabant Water, Edwin Schellekens – Stichting brainport smart district Helmond, Petra van den Brand – Infram/Meanderende Maas, Jasper Hugtenberg – ARK/Verbinding Maas-Waal

Kernboodschap: Er komen veel ontwikkelingen op ons af, die veel onzekerheden met zich meebrengen. Toch wordt van ons als bestuurders en ambtenaren verwacht dat we doorgaan met ons werk: mensen voorzien van een prettige, duurzame en veilige leefomgeving. Stil staan is geen optie!Om de klimaatdoelstellingen te halen, moet er een gedragsverandering optreden. We moeten ruimte maken én ruimte delen in de stad. Maar hoe doen we dat? We weten dat het moet, maar waarom gaat het zo moeizaam? Wat is de ‘missing link”?.De link van weten naar handelen op een schaal die er toe doet, van onderzoek naar uitkomst en van plannen naar realisering.

Inhoud

De deelsessie ging over het vinden van de sleutels tot succes, waardoor projecten van planvorming naar uitvoering komen en hoe hierin ondanks vele onzekerheden toch een toekomstbestendig plan tot uitvoering wordt gebracht.

Werkwijze sessie

De deelnemers kregen na elke inleiding de gelegenheid tot het stellen van vragen.

Inzichten

Vanuit de inleiders en deelnemers zijn de volgende inzichten gedeeld:

 • Klimaatadaptatie kan leiden tot prachtige innovaties en duurzamer gebruik van onze ruimte
 • Klimaatadaptatie is geen eigen ‘domein’ (geen oogkleppen opzetten), maar een paraplu over alle programma’s en domeinen heen: het gaat er niet om een paar dingen heel anders te doen, maar gezamenlijk alles een beetje anders! Alle bestuurlijke portefeuillehouders hebben hun eigen verantwoordelijkheid – gedeeld eigenaarschap!
 • De missing link bestaat uit verleiden. En ruimte om te experimenteren (of zoals een inleider het verwoordde: ‘om aan te klooien’).
 • Stedelijke gebieden zijn tot 9 graden warmer dan landelijke/beboste gebieden.
 • Verbinden is niet altijd makkelijk en niet dankbaar. Verschillende organisaties hebben hun eigen werkelijkheid en tempo. Het is pionieren; daarbij is lef nodig, maar ook een team dat er samen voor staat. Great things are rarely done alone.
 • Natuurontwikkeling is uiteindelijk de meest betrouwbare partner voor waterbeheer en klimaatadaptatie.

Handelingsperspectieven

Veel van de handelingsperspectieven die zijn geschetst geven een streven weer naar gedeeld eigenaarschap. Daarnaast moeten we niet ontwerpen en inrichten naar de huidige inzichten, maar voor de wensen en behoeften van de toekomst. Enkele concrete handelingsperspectieven die zijn genoemd:

 • Begin in steden met het ontwerpen van de openbare ruimte, en pas daar dan de verschillende gebouwen etc. in. I.p.v. de gebouwen te ontwerpen en dan de overgebleven stukjes openbare ruimte aan elkaar te plakken en knippen!
 • Laat bewoners en bedrijven al vroegtijdig meebeslissen in het besluitvormingstraject.
 • Ontwerp op de toekomstige mobiliteit: met o.a. car&ride sharing, geautomatiseerde voertuigen.
 • Als je alle regels volgt krijg je geen project voor elkaar. Ga dus ook het gesprek over de regels aan.
 • Ontwerpend onderzoek helpt; het gebied centraal stellen en denken vanuit kwaliteit zorgt voor betere oplossingen.

Lessen voor samenwerken en verbinding

 • Maak samen werken vooral gezellig! Dat creëert saamhorigheid.
 • Verbinding vraagt openheid en vroegtijdig betrekken van gebruikers bij de besluitvorming (en zeker niet na besluitvorming).
 • Als je praat herhaal je vooral wat je al weet. Als je luistert leer je misschien nog iets nieuws” (Dalai Lama). Samenwerken vraagt dus vooral goed luisteren!.

Presentatie Hans Bousema, Brabant Water
Presentatie Jasper Hugtenberg, ARK/Verbinding Maas-Waal
Presentatie Petra van den Brand, Waterschap Aa en Maas Meanderende Maas
Presentatie Edwin Schellekes, Brainport Smart District

De presentatie van Arnold Wielinga kan je bij hem opvragen via arnold.wielinga@rhdhv.com. Hij licht deze graag nader toe.