Klimaatadaptatie Zuid-Nederland

Het klimaat verandert, en dat raakt ook Zuid-Nederland. Hoosbuien, droge zomers en extremere waterstanden van de rivieren; het zijn de kenmerken van het nieuwe normaal. Met consequenties voor waterveiligheid, waterbeschikbaarheid én waterkwaliteit. Een klimaatbestendige aanpak vraagt om aanpassingen in zowel steden als in het landelijk gebied. Om klimaatbestendigheid te realiseren is samenwerking en integraliteit nodig; voor boeren én voor burgers, voor natuur, landbouw én scheepvaart.

Sinds 2008 zijn verschillende overheden bezig met het ontwikkelen van maatregelen om de effecten van klimaatverandering te beperken. Dit gebeurt in verschillende (water)programma’s:

  • Zoetwatervoorziening – het Deltaplan Hoge Zandgronden
  • Waterkwaliteit – Delta Aanpak Waterkwaliteit
  • Waterveiligheid – Deltaprogramma Maas
  • Ruimtelijke adaptatie – Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie Zuid-Nederland

Op de brede conferentie Klimaatadaptatie Zuid-Nederland staan samenwerking en verbinding in relatie tot klimaatadaptief waterbeheer centraal. De samenhang tussen waterveiligheid, voldoende en schoon water, het tegengaan van wateroverlast en ruimtelijke adaptatie is groot. Ze hebben impact op de inrichting, het ruimtegebruik en op menselijk gedrag. De brede conferentie Klimaatadaptatie wil graag een impuls geven aan de samenwerking en verbinding die nodig is voor een klimaatbestendige aanpak.

Partijen in Zuid-Nederland zijn vanuit deze programma’s al hard aan het werk en de eerste successen al zijn geboekt. Tegelijkertijd gaat klimaatverandering misschien wel sneller dan we denken. De programma’s denken daarom nu na over de volgende ronde aan benodigde maatregelen.