Initiatiefnemers

De brede conferentie Klimaatadaptatie is een initiatief van:

Regionaal bestuurlijk Overleg Maas
De stuurgroep Regionaal bestuurlijk Overleg Maas/Deltaplan Hoge Zandgronden bestaat uit vertegenwoordigers van regionale overheden, het Rijk en andere maatschappelijke organisaties uit het beheergebied Deltaplan Hoge Zandgronden. Het overleg wordt voorgezeten door de gedeputeerde Water van provincie Limburg. Het Regionaal Bestuurlijk Overleg Maas stuurt de volgende programma’s aan.

  • Deltaplan Hoge Zandgronden 
    Het werken aan een klimaatbestendig regionaal watersysteem en ruimtelijke inrichting in Noord-Brabant en Limburg, staat of valt met een goede samenwerking. De volgende dertien projectpartners werken samen in het project Deltaplan Hoge Zandgronden: Waterschap Aa en Maas, Waterschap De Dommel, Waterschap Peel en Maasvallei, Provincie Noord-Brabant, Provincie Limburg, Rijkswaterstaat Noord-Brabant, Waterschap Brabantse Delta, Drinkwaterbedrijf Brabant Water, Waterleidingmaatschappij Limburg (WML), De Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB), De Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie (ZLTO), Waterschap Roer en Overmaas en Staatsbosbeheer.
  • Delta Aanpak Waterkwaliteit
    Het Regionaal Bestuurlijk Overleg Maas voert de regionale coördinatie van de maatregelen voor de Kaderrichtlijn Water uit de Delta Aanpak Waterkwaliteit voor het Nederlandse deel van het stroomgebied van de Maas.
  • Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie Zuid-Nederland
    De samenwerkende overheden in Noord-Brabant en Limburg gaan versneld aan de slag met klimaatadaptatie, om zo beter voorbereid te zijn op klimaatverandering. Dit doen ze in het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie Zuid-Nederland.

Stuurgroep Deltaprogramma Maas
De Stuurgroep Deltaprogramma Maas is in het leven geroepen om de waterveiligheidsopgave aan te sturen. Binnen het Deltaprogramma Maas werken de provincies met alle partners in de regio’s een samenhangend pakket aan maatregelen uit. Dit gebeurt in de regioprocessen Maasvallei en Bedijkte Maas. De stuurgroep bestaat uit bestuurders van de betrokken provincies, waterschappen, vertegenwoordigers van de Maasgemeenten, Rijkswaterstaat Zuid-Nederland en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en wordt voorgezeten door de gedeputeerde Water van provincie Noord-Brabant. In de Klankbordgroep Maas vindt consultatie van maatschappelijke partijen plaats.