Het volgende werkprogramma

Trekker: Henk van Wezel, Programmabureau KRW-DHZ Maas
Gespreksleider: Maurice ten Tije, Provincie Brabant
Sprekers: Wido Derks (Delta Maas: waterveiligheid), John Tobben (Ruimtelijke Adaptatie Zuid-NL), Henk van Wezel (Deltaplan Hoge Zandgronden: waterbeschikbaarheid)

Kernboodschap: Regionale overheden ontwikkelen samen met maatschappelijke partners continu maatregelen voor waterkwaliteit, waterbeschikbaarheid, wateroverlast door hevige regenval, overstroming vanuit de Maas of hittestress. In deze sessie zijn de deelnemers aan de slag gegaan met het verkennen van maatregelen voor de nieuwe uitvoeringsprogramma’s voor de periode 2022-2027.

Inhoud

Uitleg hoe de Maasregio in Deltaprogramma-verband werkt aan waterveiligheid, waterbeschikbaarheid en ruimtelijke adaptatie. Ervaren hoe toegewerkt wordt naar nieuwe uitvoeringsprogramma’s voor de periode 2021/2022-2027 met optie cofinanciering Deltafonds.
Leren over het smeden van coalities voor nieuwe projecten Oefenen met concrete casussen die het publiek in de sessie aanreikt.

Werkwijze sessie

In een ’open space setting’ zijn de deelnemers op zoek gegaan naar coalities én hebben elkaar geïnspireerd tot – nieuwe – (gebieds)initiatieven (projecten / maatregelen).
Plenair is aan de deelnemers de volgende open oproep gedaan: kom met een idee of een vraagstuk en pitch dit (wat is het project/idee en welke vragen – aan anderen – heb je ?). Elke indiener heeft zijn/haar projectidee met de aanwezige deelnemers aan een eigen tafel besproken en uitgewerkt.
Kennismakelaars vanuit ‘Samen Klimaatbestendig’ (Maarten Verkerk en Thomas Klomp) hielpen aan de tafels bij het inbrengen van ervaringskennis aan de tafels.

Inzichten

Veel mensen / partijen leven met concrete projectideeën en hebben partners nodig om tot verrijking en realisatie te komen. Via de oproep in deze sessie kwamen al 11 onderwerpen naar voren:

 • sustainable city (inrichting/onderhoud bewoners)
 • wateroverlast opvangen en benutten haarvaten
 • klimaatrobuust beekdal (Geuldal)
 • inzet landbouwgrond voor waterbeschikbaarheid
 • oude vensystemen benutten (Meerven)
 • groenstructuur voor klimaatadaptatie (Roermond)
 • jongeren interesseren voor klimaatadaptatie
 • doelen/aanpak klimaatadaptie concretiseren
 • inzet landbouw Peelregio (experimenteerruimte)
 • klimaatadaptieve bedrijventerreinen (regio-aanpak)
 • het gesprek bij stresstesten en klimaatdialogen

Er leven bij veel mensen/partijen ideeën voor projecten/onderwerpen en er zijn veel anderen buiten de eigen organisatie, die bereid zijn mee te denken en te doen om tot uitvoerbare voorstellen te komen. In de dagelijkse praktijk zoeken we elkaar alleen niet zo makkelijk op.

Handelingsperspectieven

De pitchers van ideeën / projecten hebben contactinformatie gekregen van andere deelnemers voor nadere informatie en/of het samen verder uitwerken van hun ideeën.
Enkele ideeën kunnen wellicht al dit najaar zover uitgewerkt zijn om als projectvoorstel in te dienen voor de extra tenders van de provincie Noord-Brabant en Limburg voor Deltafondsmiddelen, die dit jaar ter beschikking zijn gesteld voor subsidie van waterbeschikbaarheidsmaatregelen naar aanleiding van de droogte in 2018.
Andere ideeën zijn volgend jaar (2020) bij voldoende uitwerking mee te nemen in de nieuwe uitvoeringsprogramma’s Deltaplan Hoge Zandgronden en Ruimtelijke Adaptatie Zuid-NL voor de periode 2021/2022-2027.
Het succes van de werkwijze (‘open space setting’ met enthousiaste inbreng en deelname van aanwezigen) geeft de programmabureaus het inzicht om te overwegen in 2020 een ‘projectenmarkt’ voor regio Zuid op grotere schaal te gaan organiseren. Dit als een bouwsteen en stap in het proces naar de – nieuwe – uitvoeringsprogramma’s.

Lessen voor samenwerken en verbinding

Er is in Regio Zuid-Nederland veel onderling vertrouwen en veel energie gericht op samenwerking en verbinding. Dit is verder te verzilveren in concrete projecten en uitvoering door dit te mobiliseren en te faciliteren.