Bestuurlijk gesprek, gebiedsgerichte aanpak

Trekker: Maarten van der Heide, Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie
Gespreksleider: Ytsen Deelstra, Wing
Sprekers: Mario Jacobs (wethouder Tilburg), Marlie Berghs (Waterschap Limburg), John Tobben (Waterschap Limburg)

Kernboodschap: Er zijn heel veel partijen nodig om resultaat te bereiken. Met flexibiliteit bij mensen in een gebied om onderling te verbinden vanuit hun eigen rol. Werken aan klimaatrobuuste beeklandschappen en het benutten van de verbindende kracht van water biedt perspectief. Rol van bestuurders is hierbij om:

 • deelnemers enthousiast te maken voor het proces,
 • oproep te doen tot / motiveren tot een solidaire aanpak iedereen kan een steentje bijdragen.
 • Verwachtingen scherp te krijgen, vooraf, tijdens en aan het einde van het proces

Inhoud

Voor de huidige generatie bestuurders is verbinden van opgaven vanzelfsprekend. Duidelijk is dat een sectorale benadering niet meer volstaat. Een integrale gebiedsgerichte aanpak is nodig om verbindingen te leggen. In deze aanpak gaat het om het verbinden van diverse toekomstgerichte water en klimaatopgaven onderling en met andere ontwikkelingen in de stedelijke en landelijke omgeving, zoals biodiversiteit, gezondheid, krimp en stedelijke ontwikkeling.Aan welke onderwerpen denk je dan? Aan welke knoppen kun je draaien? Wie is daarbij aan zet? Hoe maak je gebruik van de verbindende kracht van water? De hamvraag van deze deelsessie is: hoe opereert een bestuurder succesvol in dit krachtenveld?

Werkwijze sessie

Combinatie van 

 • presentatie van Mario Jacobs met voorbeelden uit zijn Tilburgse praktijk
 • filmpje en toelichting van Marlie Berghs over de knoppenaanpak, in wisselwerking met DB-lid Waterschap Limburg Josette van Wersch
 • introductie gespreksleider op filmpje over Zundert (vanwege afwezigheid Rene Bastiaanse) – interactie via vragen aan de zaal met buzzmaster

Inzichten

 • Er zit meer kennis over specifieke problemen in een wijk bij de mensen zelf.
 • Pak als bestuurder als het nodig is de kans als meewerkend voorman; contacten met directeuren onderhoud je zelf.
 • Als je als bestuurder wil (persoonlijk commitment) kun je zaken op de kaart zetten (vergelijk REKS inclusief klimaatonderlegger in Hart van Brabant).
 • Sectorale middelen belemmeren integrale gebiedsaanpak; betrek zeker in gemeentehuis daarom andere disciplines bij jouw opgave.
 • Durf al in gesprek te gaan met je omgeving met de gegevens die je al hebt.
 • Van standpunt: “dat nooit!” naar opmerking, dat je dan nergens aan hoeft te beginnen –> keerpunt in overleg.
 • Verbreding opgave tot bredere zone beeklandschap, ook al betekent dit iets voor de landbouw- Praat in dialogen niet over klimaatadaptatie, want gaandeweg wordt dat vanzelf een onderdeel.
 • Klimaatadaptatie gaat niet allen over inrichtingsmaatregelen, maar ook over handelen.
 • Mensen kijken vanuit eigen perspectief –: rol voor bestuurders/politici om te wijzen op het algemeen belang. Maak dat expliciet, dan krijg je mensen mee.
 • Heb oog voor verschillend taakgebruik: verplaats je in de ander: volsta niet met de conclusies, maar geef de redeneerlijn waarom, anders snapt die ander je niet.
 • Verschuil je niet achter “het moet van een andere overheid, v.b. Europa.
 • Confrontatie: met extreem weer, met groepsdynamiek; met veroorzakers voor hun rol naar anderen.

Handelingsperspectieven

 • Visualiseer zoveel mogelijk, ga af van de tekst.
 • Naast doemdenken (voor urgentie) ook kansen aantrekkelijk laten zien.
 • Als bestuurder ben je ambassadeur, intern en extern, om veranderingen in je omgeving te krijgen
 • Stop met “JA, MAAR…”
 • Leerproces voor een bestuurder: verval niet in je sturende rol, als je juist open met inwoners in gesprek bent. Luister en laat mensen echt meedenken.- Ga ook in op de identiteit van een gebied als stip op de horizon; neem de achterliggende waarden in dat gebied mee. Gesteggel gaat vaak vooral over technische oplossingen.

Lessen voor samenwerken en verbinding

Begin bij jezelf. Zorg dat gesprekken plaatsvinden, zorg voor lef en dan gaat het lopen. Er zijn goede voorbeelden: ga die ophalen! Let bij ‘transporteren’ van ervaringen naar andere regio’s wel op dat een vraagstuk in een gebied wel gevoeld wordt!

Presentatie Mario Jacobs
Presentatie Marlie Berghs

Introductie Pilot Vitaal Buitengebied Zundert: